ဧည့္ၾကို

ဧည့္ခန္း

အစည္းအေ၀းခန္းမ

Sky Bar

စားေသာက္ခန္းမ

Standard Room

Superior Room

Suite Room

Royal Suite Room