ဧည့်ကြို

ဧည့်ခန်း

အစည်းအဝေးခန်းမ

Sky Bar

စားသောက်ခန်းမ

Standard Room

Superior Room

Suite Room

Royal Suite Room